Faculty of Humanities and Social Sciences
Office of the Dean, Tribhuvan University
Registration for Entrance Examination

विद्यार्थीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु / Student Registration Instruction

Online Entrance फारम भर्ने तरिका :

१. विद्यार्थीले यस वेभ पेजमा देखिएको Registration Form मा आफ्नो व्यक्तिगत ईमेल, मोवाईल नम्बर तथा मागेको अन्य विवरण भरी नयाँ Password Create गर्नुपर्ने हुन्छ ।

२. यो विवरण भरेर Register मा Click गर्नासाथै विद्यार्थीले उल्लेख गरेको मोवाईल नम्बरमा OTP Number सहितको म्यासेज आउने छ ।

३. अब, सो नम्बरलाई पेजमा देखिएको Verify OTP भन्ने ठाँउमा भरेर Click गर्ना साथ विद्यार्थीको आफ्नो User ID Create हुन्छ ।

४. विद्यार्थीले पेजको माथिल्लो भागको दाँयातर्फ रहेको login मा Click गरी आफ्नो Email Address तथा Password लेखेर Click गरेपछी Entrance Form को Dash Board देखापर्नेछ । त्यहाँ रहेको निलो, हरियो तथा रातो कोठामा रहेका व्यक्तिगत विवरण, सम्पर्क विवरण तथा शैक्षिक विवरणमा रहेका Link हरुलाई Click गर्दै सफ्टवेयरले मागेका सम्पुर्ण विवरणहरु भर्नुपर्नेछ । शैक्षिक प्रमाणपत्र Upload का निम्ति शैक्षिक विवरण पेजको माथीको देब्रे तर्फको Add Button मा थिचेर मागेको विवरण भर्दै गर्न सकिन्छ ।

५.माथिका सम्पूर्ण विवरण भरेर पुरा गरेपछि Dash Board मा रहेका प्रत्येक कोठामा ‘पुरा भयो (Details Completed)’ भन्ने देखिन्छ । विवरण पुरा भएको छ वा छैन भन्ने कुरालाई एकदमै ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । अन्यथा, Register Entrance फील्डको को विवरण भर्न नसकिने हुन्छ । ६. त्यसपछि Register Entrance मा गएर आफ्नो Level, Program तथा Campus को चयनगरी मागेका अन्य विविध फिल्डहरु भर्दै शुल्क भुक्तानीको रसिद Upload गर्नु पर्नेछ ।

नोट : विद्यार्थीको Upload गर्नुपर्ने व्यक्तिगत तस्विर, नागरिकता तथा शुल्क भुक्तानी रसिदको साईज क्रमशः १/१/१MB भन्दा बढी हुनुहुदैन भने शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु प्रती पेज ३०० KB भन्दा बढि भएमा सफ्टवेयरले समेट्न सक्दैन । अतः फाईलको साईजलाई घटाएर सफ्टवेयरको मापदण्ड अनुसारको बनाउनुपर्नेछ । अन्यथा, Online Entrance फारम प्रकृया सफल हुन सक्नेछैन ।

सम्बन्धित क्याम्पस/कलेज/विभाग/कार्यक्रमहरूले परीक्षार्थीहरूले अनलाइन मार्फत भरेको आवेदन फाराम र स्वीकृत विषयहरू डीन कार्यालयले उपलब्ध गराएको निर्देशिका बमोजिम रुजु गरी परीक्षार्थीहरूको नामावली तथा एकमुष्ट रकम यस कार्यालयको खातामा जम्मा गरी सक्कल भौचर २०७८ साल साउन २० गतेभित्र र विलम्ब शुल्कमा फाराम भरेका परीक्षार्थीहरूको २०७८ साउन २७ गतेभित्र यस कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । फाराम स्वीकृत भएका परीक्षार्थीहरूको प्रवेश–पत्र मिति २०७८ साल साउन २१ गते देखि सम्बन्धित विद्यार्थीहरूले आफ्नै USERNAME र PASSWORD प्रयोग गरी entrance.tufohss.edu.np बाट अनलाइन मार्फत प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

साथै त्रि.वि. कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसार क्याम्पसहरूले सम्बन्धन/स्वीकृति लिएका प्रत्येक विषयहरूमा कम्तीमा १० जना विद्यार्थी भर्ना गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समेत सूचित गरिएको छ । यदि १० जना भन्दा कम विद्यार्थीहरू भएको खण्डमा सम्बन्धित विषयको पठनपाठन सञ्चालन गर्न नपाइने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।Instructions to applicant for filling up the online application form1. All information should be provided. However, fields marked with asterisk (*) are compulsory to be filled. 2. In the name field, First name, Middle name and Family name must be entered in the respective fields. For example: if full name is Tara Prasad Malaha, then,
First Name: Tara
Middle Name: Prasad
Surname: Malaha
If there are two words in the applicant’s full name as “Shyam Nepal”, then

First Name: Shyam
Middle Name:
Surname: Nepal

3. Telephone Contact number of the applicant must be provided with STD code (in case of land line/CDMA)

4. Date of birth and the permanent address must match with information mentioned in academic document or citizenship certificate.

5. Applicant must mention one of the documents as an identification certificate from Citizenship certificate, Passport or admission card of the last examination. This document has to be presented for receiving the admit card of the entrance examination.

7. Applicant must upload recently taken digital photo 300*350 pixel(width by height) of prescribed specification. Please see the photo specification for details.

8. After uploading your photo, you have to press Next Button to see your details. If there is any mistake, please edit the information by pressing edit button. “DO NOT PRESS BACK BUTTON OR REFREH BUTTON OF BROWSER” for editing your information.” The information provided in the application form is the sole responsibility of the applicant. There would not be any alteration from the administration after submission. Make sure that every information provided is true and correct before submission.

9. Multiple entry is strictly prohibited, be careful to fill up your form.

10. After Aproved Application from Collage , applicant will get a Approved Message on your Student Portal. In Student Portal you Will receive Approved/Reject Application Information. If Application is Approved you can print your admit card from your student Portal. You can print it any time by entering your name and Password in your Student Portal.

PHOTO (IMAGE) INSTRUCTIONS

Photograph must be recently taken. No older than six months before.

The photograph (image) submitted by you must meet the following specifications. Otherwise your entry will be disqualified.

The way a person must appear in submitted photo:

Focus: Photo must be in good focus.

Head Position:
Head position of the applicant when photographed must directly face the camera.
Applicant’s head should not be tilted up, down, or to the side, and must be front-faced.
Applicant’s head should cover about 30% to 50% of the area of the photo.

Background
Background of the applicant when photographed must be in front of a neutral, light-colored plain background.:
Background with dark or patterns will not be accepted.

Other Items:
The applicant when photographed must not wear objects like sunglasses or any other decorative items that can detract from the face can't be accepted. However simple spectacles with plain glass can be used while taking photograph.
It is highly recommended not to wear head coverings or hats while taking photograph. But if someone has to wear then it should not obscure any portion of the applicant’s face.

Ways to make photo file:
There are two ways to make a photo file:
The image file can be produced by taking a new photograph using digital camera.
A photographic print can be scanned with a digital scanner.

Instructions for making a digital photo (image):
The submitted digital image must meet the following specifications:
Image File Format: The image must be in the Joint Photographic Experts Group (JPEG) format with good quality.
While saving file the image should not be crispy or blurry.

Image Resolution: 350 pixels high by 300 pixels for wide for Student Photo.

Image File Size: The maximum image file size is 300 kilobytes (300 KB).

Our Recommended Minimum Sizes for your certificate image:
US Letter Landscape: 1056px x 816px
US Letter Portrait: 816px x 1056px

A4 Landscape: 794px x 1123px
A4 Portrait: 1123px x 794px

My documents are too large to upload. How do I reduce the file size?

Here are some tips for reducing the size of your file:
JPG format
Scan your document at a lower resolution (96 DPI).
Remove all empty space around the image.
Shrink the image.
Reduce the JPG image quality.

TIFF and PNG format
Scan your document at a lower resolution (96 DPI).
Crop the image to remove any empty space around it.
Shrink the image.
Save the file in JPG format instead.


How to Reduce Photo Size to 300Kb

Reducing a photo's size is necessary when the photo is too big to fit as an attachment or another digital medium. You can reduce image size using a variety of methods, most of which are simple to execute. Reducing to 300KB in pixels makes the photo an acceptable size for many multimedia programs. Some programs may require additional compression and size reductions while others accept a 300KB file size.

Determine the Current Size
Before reducing a file, determine the current file size. The method for viewing photo file sizes varies based on your operating system and default photo software. Fortunately, almost all photo management programs make it easy to retrieve basic information. Right-click on the photo and select "Info," "Details" or "Photo Settings" to locate the size information. For example, in Google Drive, select "View Details" and then navigate to the "Details" tab to view the file size. If the size is larger than 300KB, you may need to resize it, depending on how the image will be used. If the photo is larger then 300KB by a small margin, resizing or cropping to reduce background elements may help your photo fit into the attachment or social media site.

Photo-Editing Software
Numerous photo-editing programs exist; some offer very basic resizing options, and others, such as Adobe Photoshop, offer a robust and complex set of tools. In the Microsoft ecosystem, you can use Paint or Picture Manager, but Paint is the most common choice for resizing purposes. The basic resizing process varies slightly across programs, but you can usually locate a resize tool in the program toolbar or settings. In Paint, choose "Resize" from the toolbar, and a window opens with width and height options in pixels. You can choose to maintain the ratio and adjust only one dimension, and the other automatically resizes to maintain the correct proportion. You can also resize based on a percentage. If your photo is 600 KB, resize by 50 percent to make a 300 KB file size.

Online File Compressor
File compressors are easy to find online. You can locate a JPG size reducer or a compression program with a web search. Use programs that work in your browser to avoid downloading pesky software programs. The file compressor reduces the file size to an attachment-friendly size that is often well below 300KB. Download the new file, and you now have a friendly image file in the desired size.About us

Faculty of Humanities and Social Sciences (FOHSS) is one of the four Faculties of Tribhuvan University. Formerly, it was existed as an Institute. It was restructured as a Faculty in 1985 (2042 BS). This Faculty is producing specialized human resources in humanities, social sciences, computer applications and interdisciplinary studies

Contact us

Office of the Dean
Faculty of Humanities and Social Sciences
Tribhuvan University
Kirtipur, Nepal
977-1-4330358; 4333980
support@tufohss.edu.np