Faculty of Humanities and Social Sciences
Office of the Dean, Tribhuvan University
Registration for Entrance Examination

Entrance Registration Notice


Sn Level Open Date Close Date View Notice
1 Bachelor Level 2022-12-28 2022-12-28
2 Post Graduate Diploma (PGD) 2022-12-24 2023-02-07
3 Master Level 2022-12-20 2023-02-07 View

स्नातकोत्तर तथा अधिस्नातक तह (MA& PGD) मा नयाँ विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना

त्रभुवन विश्वविद्यालय, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्काय, डीनको कार्यालयबाट सेमेस्टर प्रणालीमा आधारित शैक्षिक वर्ष २०२२ (२०७८÷०७९) को अधिस्नातक (PGD) तथा स्नातकोत्तर (MA) तहका केन्द्रीय विभागहरू÷क्याम्पसहरू तथा विभाग÷कार्यक्रमहरूमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम देहाय बमोजिम सञ्चालन हुने भएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

आवेदकहरूद्वारा भर्ना हुन चाहेको विषय तथा अध्ययन गर्न चाहेको केन्द्रीय विभाग÷क्याम्पस÷कार्यक्रमको नाम उल्लेख गरी यस सङ्कायको वेवसाइट www.tufohss.edu.np मा अङ्कित entrance.tufohss.edu.np मार्पmत अनलाइन आवेदन फाराम भर्न सकिने छ । म्याद नाघी प्राप्त हुन आएका र रीत नपुगेका आवेदन फाराम उपर कुनै कार्यवाही हुने छैन । यस सम्बन्धी अन्य विस्तृत विवरण यस सङ्कायको वेवसाइटबाट प्राप्त गर्न सकिने छ ।

आवेदन फाराम भर्ने समयावधिः
२०७९ साल पौष ०५ गतेदेखि माघ १० गतेरातको १२ः०० बजेसम्म ।

विलम्ब शुल्कमा आवेदन फाराम भर्ने समयावधि ः
२०७९ साल माघ ११ गतेदेखि १७ गतेरातको १२ः०० बजेसम्म ।

आवेदन दस्तुरः
रू. १५००÷– र विलम्ब दस्तुर रू. ३०००÷– (आवेदकहरूले डीन कार्यालयको खाता नं. ०४५००१०००९९०४५०००००१ मा इलष्लिभ मार्फत आवेदन दस्तुर जम्मा गर्नु पर्ने छ र जम्मा भएको दस्तुर फिर्ता नहुने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ)

प्रवेश परीक्षा मितिः
नियमित कार्यक्रम तथा आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालित अधिस्नातक (PGD) तथा स्नातकोत्तर (MA) कार्यक्रमहरूको देहाय बमोजिम निर्धारण गरिएको छ ः–

परीक्षा समयः
दिउँसो १ः०० बजेदेखि २ः०० वा ३ः०० बजेसम्म ।

प्रवेश परीक्षाको अङ्कभार १०० पूर्णाङ्कको हुने छ जसमा स्नातक तहको सम्बन्धित विषयको पाठ्यक्रमका आधारमा वहुवैकल्पिक प्रश्नहरू ५० वटा सोधिने छ । उक्त परीक्षाको उत्तीर्णाङ्कक ४० प्रतिशत हुने छ । आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालित स्नातकोत्तर कार्यक्रमहरूको भने सम्बन्धित विषय समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुने छ ।

प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशनः
नियमित कार्यक्रमहरूको २०७९ साल माघ २४ गतेर आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको २०७९ साल फागुन ०१ गते ।

विद्यार्थी भर्ना ः
नियमित कार्यक्रमको २०७९ साल माघ २५ गतेदेखि फागुन ०८ गतेसम्म र आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको २०७९ साल फागुन ०२ गतेदेखि ०८ गतेसम्म ।

कक्षा सञ्चालनः
२०७९ साल फागुन १० गतेदेखि ।

परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना यस सङ्कायको website: www.tufohss.edu.np मा पछि प्रकाशित गरिने छ ।

View Notice
<
About us

Faculty of Humanities and Social Sciences (FOHSS) is one of the four Faculties of Tribhuvan University. Formerly, it was existed as an Institute. It was restructured as a Faculty in 1985 (2042 BS). This Faculty is producing specialized human resources in humanities, social sciences, computer applications and interdisciplinary studies

Contact us

Office of the Dean
Faculty of Humanities and Social Sciences
Tribhuvan University
Kirtipur, Nepal
977-1-4330358; 4333980
support@tufohss.edu.np